Display Problems? Click here for help on viewing this page properly...
 
हिन्दु सम्प्रदाय
 

EditA Summary of the Beliefs and Practices Of Hundreds of Millions Worldwide
Who Follow the Saivite Hindu Religion And Worship Lord Siva as Supreme God
n3

Edit


Regio
विश्वासाः
n4
 
Ed

शैव हिन्दु सम्प्रदाय


1.

िवानुयायिनः भगवान शिवः देवः इति मन्यन्ते यस्य परमतत्त्व, परशिव, काल, रुप, स्थलत्रयातितः अस्ति। योगी मौनात् उदगारयति।, "नेति नेति इति." अहो, इत्थम् अस्ति निगुढः देवः भगवान शिवः । ॐ

 

2.

शिवानुयायिनः मन्यन्ते - सर्वव्यापी प्रेमस्वरुपः पराशक्ती, सर्वस्य आधारः, मूल पदार्थाः अथवा शुद्ध चित्भावः, यः सर्व आकृतिनाम् मध्ये बलम्, सद्भाव, ज्ञानम्, आनन्द रुपेन वहति । ॐ

 

3.

शिवानुयायिनः मन्यन्ते - भगवान शिवः देवः, यस्य सर्वव्यापी स्वरुपम् हि प्रधान आत्मा, परमश्रेष्ठ महादेव, परमेश्वर, वेदस्य च आगमस्य कर्ता, सर्वभूतानाम् सृष्टी-स्थिति-प्रलयानाम् कर्ता । ऊँ

 

4.

शिवानुयायिनः मन्यन्ते - शिव-शक्त्योः पुत्रः भगवान् गणेशः महादेवः यः सर्वाणि कार्यात् पूर्वम् प्रथमम् एव पूजनीयः । तस्य शासनम् दयामयः, तस्य विधिः न्याय्यः, तस्य मनः न्यायाधीशः । ॐ

 

5.

शिवानुयायिनः मन्यन्ते - शिव-शक्त्योः पुत्रः महान् देवः कार्तिकेयः, सस्य वेल् आयुधः अज्ञानबन्धनानि छिन्द्यान्ते। कमल बद्धः योगी मुरुघन् उपासते। इत्थम् संयमितस्य मनस् शांतम् भवति । ॐ

 

6.

शिवानुयायिनः मन्यन्ते - सर्वाः आत्मानः भगवान् शिवनिर्मिताः तथा च शिवैः समानः अस्ति । इदम् ऐकात्म्यम् सर्वाः आत्मन्: पूर्णतया विजानाति यदा अनव, कर्म, माया बंधनम् तस्य प्रसादात् नष्टम् । ॐ

 

7.

शिवानुयायिनः त्रैलोक्यानि सन्ति इति मन्यन्ते। स्थूलः (भूलोकः), यत्र सर्वाः आत्मानः भौतिकम् शरीरम् धारयतिः, सूक्ष्म लोकः (अन्तर्लोकः), यत्र सर्वाः आत्मानः दैवी (सूक्ष्मतरम्) रूपम् धारयति।; तथा च तात्कालिक लोकः (शिवलोक), यत्र सर्वाः आत्मानः स्वयं-प्रकाशरूपे सन्ति । ॐ

 

8.

शिवानुयायिनः कर्मकाण्डे विश्वसन्ति, यः कर्म करोति, सः तत् कर्मणः फलानि भोक्तव्यानि - आत्मा सर्वकर्मफलभोगपर्यन्तम् पुनः पुनः जायते। अनन्तरम् मोक्षः, मुक्तिः प्राप्नोति। ॐ

 

9.

शिवानुयायिनः मन्यंते - - ज्ञानोदयार्थम् चेतन सुद्गुरोः प्रसादात् पराशिवम् प्राप्नोतुम् चर्या कर्माणि, धर्मः, क्रिया, देवालय उपासनम्, योगश्च अतीव आवश्यकः अस्ति । ॐ

 

10.

शिवानुयायिनः सहजः पापम् नास्ति इति मन्यंते। पापस्य कारणम् नास्ति, अविद्या एव पापस्य कारणम्। शैव हिन्दु जनाः करुणामयी, तत्त्वतः सत्, असत् नास्ति इति जानन्ति। सर्वमेव शिवेच्छा। ॐ ।

 

11.

शिवानुयायिनः मन्यंते धर्मम् नाम त्रैलोक्याः समन्वयेन कार्यं कुर्वंति तत् एव धर्मं। देवालय आराधनात् त्रैलोक्य समन्वयम् साध्यम् यत्र त्रैलोक्यस्थितानि सर्वाणि जीवानि परस्परम् सम्पर्कयितुम् शक्यम्। ॐ ।

 

12.

शिवानुयायिनः पंचाक्षर मंत्रे विश्वसंति - 'नमःशिवाय' इति पवित्रम् मंत्राक्षराणि। इदम् शैव सम्प्रदास्य प्रमुख, प्रधान आदि मंत्रम् । नमःशिवाय मंत्रस्य रहस्यम् इदम् मंत्रम् गुद्गुरु मुखात् सत्काले श्रुणुयात् । ॐ

 


 

श्रद्धायाः दृढीकरणम्

भगवान् शिवः सर्वव्यापी प्रीतिः, च व्यापकः सत्यं

Anbe Sivamayam, Satyame Parasivam (तमिल् भाषायाम् दृढीकरणम्).

itRn5
EditRe gion10EditRe gion10
EditR


eg
अनुष्ठानानि
ion7


 
 
EditR

ंचनित्य कर्माणि

पंचनित्य कर्माणि वा पंच नियतानि कर्माणि पंचन् इष्ट कर्माणि वा सनातन धार्मिक कर्माणि यदा विधिवत् कुर्यात् तदा पवित्र शिवचरणकमल सन्निधौ प्राप्नुयात्, अन्यत् च तद् आचरणम् स्वयं च धर्मं प्रति अस्माकम् मूलभूत कर्तव्यम् । तानि :

1.

उपासनाः कुल देवस्थाने, देवालये उपासनाम् कुर्यात्।
प्रतिदिनम् प्रिय बालकान् देवस्थाने विविध उपासना कर्माणि, धार्मिक क्रियाणि, व्रतानि, मंत्रान्, योगक्रियान, धार्मिक पाठान् पाठयेत्। ते गृहे च देवालये उपासनाम् कृत्वा, पारम्पारिक वस्त्राणि धारयित्वा, दिव्यम् प्रति प्रीतिम् भजित्वा, उपासनार्थम् पवित्र मनोभूमीम् साधयित्वा संरक्षणम् प्राप्नोति ।

 

2.

उत्सवः पवित्र दिनानि ।
प्रिय बालकान् गृहेच देवालये च हिन्दु उत्सवे सहभागम् उपदिशति । ते इत्थम् पवित्र समारोहे देवेन सह मधुरम् सम्पर्कम् प्राप्त्वा आनन्दम् प्राप्नोति । उत्सवे उपवासम्, सोमवासरे, शुक्रवासरे देवालयगमनम् तथा अन्ये दिने व्रतपालनानि समाविष्टम्

 

3.

धर्म : शीलाचरणम् ।
प्रिय बालकेभ्यः कर्तव्यप्रधानजीवनयापनम् तथा च सदाचरणमुपदिशति । ते प्रथमम् परहितम् सन्चित्य; मातापितरः, गुरुजनाः, स्वामिनः प्रति सन्मानम्; दैवी विधिम् अनुसृत्य - विशेषतः अहिंसा-सर्वान् जीवान् प्रति मानसिक-शारीरिक-भावनिकतया अहिंसा पालनम् अधीत्य निस्वार्थी भावनाम् संवर्धयति ।

 

4.

तीर्थयात्राः धार्मिक क्षेत्रे पर्यटनम् ।
प्रिय बालकेभ्यः तीर्थाटनस्य महत्वम् उपदिशति। संवत्सरे एकदा पवित्र साधवानाम्, देवालयानाम्, धर्मस्थानानाम् - दूरे वा समीपम् स्थिते - दर्शनाय गच्छन्ति । तीर्थाटनसमये सांसारिक कर्माणि विस्मृत्य ईश्वरम् प्रति, देवस्य गुरुणः जीवनम् विषये मात्र एकमेव चिन्तनम् कुर्वन्ति ।

 

5. संस्काराः जीवनयात्रायाम् स्थित्यन्तरे करणीयः संस्काराः ।
प्रिय बालकेभ्यः जीवनयात्रायाम् स्थित्यन्तरसूचकम्, शुद्ध्यर्थम् करणीयः विविधाः संस्काराः उपदिशन्ति । ते जातकर्मन्, नामकर्मन्, चुडाकर्मन्, अन्नप्राशनम्, कर्णच्छेदनकर्मन्, अक्षराभ्यासम्, वयस्प्राप्तिसंस्काराः, विवाहः, च मृत्यु इत्यादि विविधाः सन्स्काराः कर्माणि संपाद्य परम्परा पालनम् कुर्वन्ति ।यमा च नियमाः
िंदु धर्मप्रणीतम् आचारनियमानि

दश नियमानि, यमाः

1.

अपीडनम्, अहिंसाः शब्दकर्मविचारैः अपि परभूतानाम् हिंसा न कुर्यात्।।

2.

सत्यः असत्यम् मा ब्रूयात्, वचनम् पालयेत् ।

3.

अस्तेय, अचौर्यः अलोभः अथवा ऋणम् न करोति ।

4.

ब्रह्मचर्यः विवाहात् पूर्वम् ब्रह्मचर्यम् पालनेन वासना नियमनम्, विवाहोत्तरम् एकपत्निव्रतम् ।

5.

क्षमाः जनानाम् प्रति असहिष्णुता संयमनम्, परिस्थितिम् प्रति अधीरतायाः नियमनम्।

6.

धृतिः अधीरता, भयम्, अनिर्णायकत्वम् चांचल्यम् इति दोष परिहरणम् ।

7.

दयाः सर्व भूतानाम् प्रति क्रौर्यम्, निर्दयत्वम्, अचेतनत्वम्, इत्यादि दोषेषु विजयम् ।

8.

आर्जवम्: प्राणाणिकर्तम्, निर्भयत्वम्। वंचना, असत्कृत्यात् विजयम्।

9.

स्वल्पाहारम् : मिताहार। अधिकमात्रे भोजनम्, मांस, मत्स्य, अंडाहार् वर्जनम् ।

10.

शौचः शरीर-मनस् - वाक् अशुद्धता निराकरणम् ।दशा आचरणानि नियमानि

1.

ह्रिः अपकृत्यान् प्रति लज्जा, विनम्रकम् ।

2.

संतोषम्: जीवने आनंद, पावित्र्य शोधनम् ।

3.

दानम्: फलनिरपेक्षतया सहायम् दानम् ददाति ।

4.

श्रद्धा अस्तिक्यः परमेश्वरस्य अस्तित्वे, देवाः, गुरोः, मोक्षमार्गे विश्वासः ।

5.

ईश्वरपूजनम्: प्रतिदिने पूजनेन, ध्यानेन भक्तिवर्धनम् ।

6.

सिद्धांत श्रवणम्: स्वसंप्रदायस्य प्राज्ञात् ज्ञानम् श्रवणम् अध्ययनम् च ।

7.

बुद्धि, मतिः आध्यात्मिक ज्ञानेच्छा गुरुमार्गदर्शनद्वारा बुद्धि विवर्धनम् ।

8.

पवित्र व्रतानि, व्रतानिः श्रद्धया धार्मिक व्रतनियम्, पूजनानि पालनम् ।

9.

मंत्रोच्चारणम्, जपम्: प्रति दिने मंत्राणाम् उच्चारणम् ।

10.

तपश्चर्या, तपस्: साधना, तपस्, यज्ञानाम् अनुष्ठानम् ।

egion8 EditRegion5
 
 
EditRe

About the author

सद्गुरु शिवय सुब्रमुनियस्वामि (1927-2001)
गुरुदेव कालिफ़ोर्निया नगरे जातवान्। 1949 तमे संवत्सरे श्रीलंकायाः महान् साधु योगस्वामिद्वारा सन्यासम् स्वीकृतवान् । सः आधुनिक हिंदु संप्रदायस्य पुनरुज्जीवनस्य शिल्पकारकः तथा 24 लक्ष तमिल शैवसंप्रदायिनः सद्गुरु । अमेरिका देशे सर्वप्रथम हिंदु देवालय स्थापितवान्, अपरे "हिंदुइज़म् टुडे" नाम्नः पत्रिकायाः संस्थापकः । तथा सः एकमेव आधीनम्, पाश्चात्ये हवाई प्रदेशस्य कवुआई द्वीपे संपूर्णतया शिलामयम् शिवस्य देवालयम् निर्मितवान्। तस्य अनुयायि योग संप्रदायस्य च कैलास पसंपारायाः परमगुरु श्री सद्गुरु बोधिनाथ वेयलनस्वमि । गुरुदेव रचितः अपूर्व "मास्टर कोर्स इन् ट्रॉयालोजी", नाम्नः दैनिक पाठ्यक्रमः (365 पाठे विभाजितः) हिंदु तत्वज्ञान संस्कृति, आध्यात्मिक विषयम् अधिकृत्य रचितः । तस्मात् इदं सारांशः उद्धृतम् अस्ति । www.gurudeva.org द्रष्टव्यम्


शब्दसूचि

आधीनम् : मठः - देवालय परिस

अंतर्लोकः दैवी लोकः

आगमाः अपोरुषेय हिंदु साहित्य - विशेष

अहिंसाः
परजीवो न हिंसा

अनवः
अहं भाव यः देवात् दूरीकरोति

भूलोकः
पृथ्वी लोकः

दर्शनः
देवस्य कृपादर्शनम् अथवा सत्गुरु

धर्मः
दैवी विधिः, कल्याण मार्गः

गणेशः
गजमुख देवः, शिवपुत्र :

गुरुः

आचार्यः हिंदुत्वः जगीः प्राजीनतम् : धर्म्: । कोटिश जनाः, विशेषतः तत् धर्मः चलनात्मकतया अनुसरन्ति । तस्य प्रधानः चत्वारी शाखाः । सर्वा शाखाः परम तत्वम् विविधे रूप उपासितम्। शैववादः (शिवपूजनम्); शक्तिवादः (देवि पूजनम्); वैष्णववादः (विष्णु पूजनम्); तथा च स्मार्तवादः (उदार संप्रदायः) । इमानि संप्रदायानि विशाल परंपरा, संस्कृति, कर्म, धर्म पुनर्जन्म, सर्वव्यापकः ईश्वर, देवालयपूजनम्, धार्मिककार्याणि, विविध देवताः, गुरु-शिष्य परंपरा, वेद एव प्रमाण धार्मिक ग्रंथः इति विविधाः संकल्पना समानतया अनुसरंति ।

कर्मः कार्यकारणन्यायः

कार्तिकेयः
मुरुगनः अपरम् नाम

कमलम्: ध्यानमुद्रा, पद्मासनम्

महादेवः
देवः

मंत्र :
रहस्यमयम् शब्दः अक्षरः च

मायाः
सृष्टितत्वम्, सापेक्ष ततवम्

मोक्षः पुनर्जन्मात् मुक्तिः

मुरुगन्: योग देवः, शिवपुत्रः

नमः
शिवायः "शिवस्य पुजनम्"

पराशक्तिः शिव सर्वव्यापक शक्तिः, सत्

परशिवः अव्यक्त परम सत्यम् शिवः

परमेश्वरः शिवः विश्वस्य सृष्टि, स्थिति व प्रलयकारकः

शैव संप्रदायः
शिवानुयायिनः धर्मः

संन्यासः
स्वामिनः संसारात् विरक्तिः

सत्गुरुः
परम सत्यस्य आचार्यः

शक्तिः शिवस्य शक्तिः

शिवः परम ईशः

शिवलोकः आध्यात्मिक लोकः

स्वामिः हिंदु संन्यासि

तमिल्:
प्राचीन संस्कृति च दक्षिण भारतस्य भाषा

तपस्: कठिनः आध्यात्मिक नियमानि

वेदाः अपौरुषेय हिंदु आगमः, सामान्य

वेल्: मुरुगनस्य ज्ञानायुधः

विष्णुः वैष्णववादिनः पूज्यः परम ईशः

योगः "ऐक्यता", जीवात्मा- परमात्मयोः ऐकात्म क्रिया

योगीः योग साधकः

gion9 EditReg ion4
 
 

Copyright © Siddhanta Publications. All rights reserved.